Popis symbolů

Více o operacích se symboly a celým programem jBlocks najdete na stránce Práce s programem.

Skupina Vstupy

Digitální vstup

Digitální vstup může svou hodnotu získat z několika zdrojů - portů. Ty se vybírají levým políčkem. Pravé políčko určuje pin, tedy konkrétní zdroj digitání hodnoty.

Port Popis Pravdivý Pin
IN Digitální vstup Vysoká úroveň na digitálním vstupu 01-06
SW Tlačítko Tlačítko stisknuto 01-04
TMR Stav časovače Vysoká úroveň na výstupu časovače 01-… (podle dostupných časovačů)
INIT Příznak startu První průchod cyklem -
$ Proměnná Podle hodnoty proměnné Název proměnné

Do políčka proměnná můžeme zadat libovolnou proměnnou vytvořenou symbolem Digitální výstup.

Kliknutím do prostřední části digitálního vstupu můžeme jeho hodnotu znegovat:

Analogový vstup

Analogový vstup má pravdivou hodnotu, jestliže příslušná analogová hodnota splňuje danou podmínku (rovnost, nerovnost) - funguje tak jako analogový komparátor. Zdroj analogové hodnoty (port a pin) se, podobně jako u digitálního vstupu, zadává dvěma políčky v prvním řádku, podmínka pro porovnání pak políčky ve druhém řádku.

Operátor Význam
> Větší než
>= Větši nebo rovno
== Rovná se
Menší než nebo rovno
< Menší než
Port Význam Pin
AIN Analogový vstup 01-06
COUNTER Čítač 01-… (podle dostupných čtačů)
RTIME Doba vykonávání posledního PLC cyklu -
IR_SA03 Infračervený dálkoměr SA03 01-06 (analogové vstupy)
IR_SA05 Infračervený dálkoměr SA05 01-06 (analogové vstupy)
IR_SA06 Infračervený dálkoměr SA06 01-06 (analogové vstupy)
PRESS_SA02 Tlakoměr SA02 01-06 (analogové vstupy)
TEMP_SA04 Teploměr SA04 01-06 (analogové vstupy)
LIGHT_SI02 Světelný senzor SI02 -
US_SI03 Ultrazvukový dálkoměr SI03 -
ACC_SI01 Akcelerometr SI01 Podle osy X, Y, Z
GYRO_SI01 Gyroskop SI06 Podle osy X, Y, Z
RGB_SI04 RGB barevný senzor SI05 Po složkách R, G, B nebo ALL pro všechny barvy
LINE_SI05 Senzor čáry SI05 01-05

Hodnota každého analogového vstupu je přístupná (například pro vypsání do konzole) jako proměnná pod názvem analog[i], kde i je číslo uvedené v titulku symbolu.

Skupina Výstupy

Digitální výstup

Digitální výstup je nastaven v případě, že je hodnota příslušného rungu pravdivá. V opačném případě je shozen. Příslušný digitální výstup se nastavuje pomocí portu a pinu stejně jako digitální vstup.

Port Popis Pin
OUT Digitální výstup 01-08
LED LED diode GREEN1, GREEN2, ORANGE, RED
$ Proměnná Název proměnné

Název proměnné musí být neprázdný a smí obsahovat pouze malá nebo velká písmena a číslice, přičemž první znak může být pouze písmeno.

Klepnutím do prostřední části digitálnáho výstupu můžeme jeho hodnotu znegovat:

Konzole a LCD

Symboly slouží k vypsání zpráva do konzole nebo na LCD displej. Je možné zvolit, zda se mají zprávy vypisovat na jeden řádek, nebo zda se má mezi jednotlivými zprávami odřádkovat. Proměnnou je možné vypsat s použitím znaku $ („dolar“), výpis proměnné var by vypadal takto:

„Hodnota je: $var“

Jedna zpráva může obsahovat libovolné množství proměnných. Lze také vypsat několik „systémových“ proměnných: dobu běhu posledního PLC cyklu v milisekundách (proměnná rtime), dále pak hodnotu analogového vstupu nebo čítače - ty jsou přístupné v proměnných analog[i] a counter[i], kde i je číslo příslušného analogového vstupu či čítače.

Skupina Motory

Servo

Nastaví polohu serva připojeného k digitálnímu výstupu (01-08) v rozmezí 0-100%. Hodnoty 0% a 100% odpovídají krajním polohám serva. Jako zdroj hodnoty je možné též využít analogový vstup (analog[i]) či stav čítače (counter[i]), kde i je číslo příslušného analogového vstupu či čítače.

Motor

Nastaví rychlost stejnosměrného motoru A nebo B v rozmezí 0-100%. Hodnota 0% odpovídá zastavenému motoru. Pokud je hodnota příslušného rungu nepravdivá, motor se zastaví (režim STOP - brzda, svorky jsou zkratovány). Na výběr jsou dva režimy:

Režim Popis
CLOCKWISE Otáčení po směru otáčení hodinových ručiček
COUNTERCLOCKWISE Otáčení proti směru otáčení hodinových ručiček

Jako zdroj hodnoty je možné též využít analogový vstup (analog[i]) či stav čítače (counter[i]), kde i je číslo příslušného analogového vstupu či čítače.

Skupina Čítač/Časovač

Časovač

Přivede signál (hodnota příslušného rungu) na vstup časovače vybraného pořadovým čáslem v titulku. Na výběr jsou tři typy časovačů:

  • TON: Vzestupná hrana na vstupu spustí časovač, který až po svém proběhnutí nahodí výstup. Sestupná hrana vstupu shodí výstup časovače.
  • TOF: Vzestupná hrana na vstupu nastaví výstup časovače. Sestupná hrana na vstupu spustí časovač. Po proběhnutí časovače je výstup shozen.
  • TP: Vzestupná hrana na vstupu spustí časovač. Po dobu běhu časovače je výstup nastaven. Za běhu časovače jej nelze spustit znovu.

Prodleva časovače je dána v milisekundách (1000 ms = 1 s).

Čítač

Pokud je hodnota příslušného rungu pravdivá, čítač svou hodnotu změní o 1. Směr čítání lze nastavit políčkem Count (+ pro přičítání, - pro odečítání) a počáteční stav čítače políčkem Init. Hodnota čítače je dostupná (apříklad pro analogový vstup) v proměnné counter[i], kde i je pořadové číslo čítače. To lze nastavit políčkem v titulku symbolu.

Reset čítače

Nastaví příslušný čítač na danou hodnotu.

Nahoru